: Конференція

Вельмишановні колеги!

 

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара планується 24-25 березня 2016 року проведення ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Проза Валер’яна Підмогильного в контексті української літератури ХХ століття».

 

Проблематика конференції

 

 1. Творчість В. Підмогильного і формування модерністичного дискурсу в українській літературі 20-х років ХХ ст.
 2. Проза В. Підмогильного й проблеми інтерпретації.
 3. Твори В. Підмогильного: Доля. Людина. Стиль.
 4. Жанрові параметри прози В. Підмогильного: традиції й новаторство.
 5. Творчість В. Підмогильного і  французький роман.
 6. В. Підмогильний-перекладач.
 7. Валер’ян Підмогильний і Придніпров’я.

 

Форми участі в конференції:

·  виступ із доповіддю на пленарному засіданні;

·  виступ із доповіддю на секційному засіданні;

·  публікація статей у фаховому збірнику «Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту)» (6-12 сторінок).

 

Програма конференції охоплює:

 • Ø відкриття конференції;
 • Ø пленарне засідання;
 • Ø участь у роботі секцій;
 • Ø культурно-розважальну програму;
 • Ø підведення підсумків, закриття конференції.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Умови участі в роботі конференції

Для участі в роботі конференції просимо надіслати заявку (відомості про автора - додаток 1) до 1 лютого 2016 року на електронну адресу кафедри: kafedra_UUL@i.ua. Текст доповіді та електронний варіант доповіді подати в час проведення конференції при реєстрації. Видання матеріалів конференції планується на травень 2016 року. Вартість однієї сторінки тексту – 35 грн. Оргвнесок – 100 грн. Статті докторів наук друкуються безкоштовно. Оплата проїзду та проживання за рахунок учасників конференції.

Оргкомітет розгляне подані теми щодо відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 20 лютого 2016 року. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано за вказаною адресою до 1 березня 2016 року.

Оплату здійснювати під час реєстрації по приїзді.

Адреса оргкомітету:

кафедра української літератури

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

проспект Гагаріна, 72

м. Дніпропетровськ

тел. (056) 374 98 72

 

 

Технічні вимоги до оформлення статті

 

 1. Рукопис подається у форматі *.doc (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, поля ліворуч – 3, зверху – 2, внизу – 2,5 см, праворуч – 1,5 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).
 2. Згідно з вимогами ДАК МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією (обсяг 5-6 рядків) та переліком ключових слів (5-7) українською, російською та англійською мовами. Анотації українською та російською мовами й ключові слова наводяться перед текстом статті, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, курсив, ключові слова після кожної анотації. Анотація англійською мовою (1500 знаків) має бути після списку використаних джерел.
 3. Статті повинні мати такі необхідні елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, із зазначенням невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 3) формулювання мети й завдань статті; 4) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
 4. Посилання на теоретичні джерела подаються в тексті згідно з переліком літератури в квадратних дужках наступним чином: [№ джерела, цитована сторінка; № наступного джерела, цитована сторінка] або [№ джерела; № джерела], якщо не наведені сторінки джерела. Наприклад: [4, 154; 6, 768] або [4; 6], де 4; 6 – позначення джерел, 154; 768 – номери сторінок. Посилання на джерела ілюстративного матеріалу подаються у круглих дужках. Ілюстрації нумеруються у межах статті і супроводжуються підписом під малюнком. Таблиці теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою розміщеною  над таблицею по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.
 5. Перелік цитованих джерел під назвою Список використаних джерел друкується 14 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5 одразу після тексту статті: спочатку подають теоретичні праці, написані кирилицею, потім ті, що написані латиницею, в алфавітному порядку згідно з вимогами державних бібліографічних стандартів. Нумерація наскрізна.
 6. Обсяг публікацій: до 12 стор. ( зразок – додаток 2)

 

 

            Оргкомітет

Всеукраїнської наукової конференції «Проза Валер’яна Підмогильного в контексті української літератури ХХ століття»


Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції

«Проза Валер’яна Підмогильного в контексті української літератури ХХ століття»

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

(повна форма)

 

Повна назва навчального закладу

 

Адреса та е-mail навчального закладу

 

Контактний телефон доповідача

 

е-mail доповідача

 

Обраний пріоритетний напрямок конференції (повна назва)

 

Назва доповіді

 

Місце роботи учасника

 

Науковий ступінь та вчене звання учасника (повна форма)

 

Посада (повна форма)

 

Ваша участь у конференції передбачає

Ο виступ з доповіддю

Ο друк статті

Потреба в бронюванні готелю

Ο Так

Ο Ні

 

“_____” _____________ 2016 року

 

 

 


Додаток 2

УДК 821 161 2-309

Н.І. Заверталюк (м. Дніпропетровськ)

 

ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР У РОМАНІ «ЄВПРАКСІЯ» ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

 

У статті розглядаються функціональність просторових координат у художньому відтворенні долі головної героїні роману П. Загребельного «Євпраксія»...

Ключові слова: простір, просторові координати, дихотомія, концепт, сюжет, пейзаж, символ, архетип, опозиція.

В статье рассматривается функциональность пространственных координат в художественном изображении судьбы главной героини романа П. Загребельного «Евпраксия»...

Ключевые слова: пространство, пространственные координаты, дихотомия, концепт, сюжет, пейзаж, символ, архетип, оппозиция.

 

У романі «Євпраксія» П. Загребельного, у розділі «Вежа п’яного кентавра», в епіцентрі сюжету якого мотив «плати за волю», йдеться про трактат «Про втішання філософією», що, як зауважено автором, «написаний християнином Боецієм в темниці, коли він уже був засуджений на смерть» [1, 194].

 

Список використаних джерел

1. Загребельний П. Євпраксія // Загребельний П. Твори: У 6 т.– К.: Дніпро, 1980. – Т.4. – С. 7–269.

2. Загребельний П. Втішання історією: Післяслово до роману «Роксолана» // Загребельний П. Неложними устами. – К.: Радян. письменник, 1981. – С. 459–466.

 

Annotation

The article deals with the problem of the functions of space coordinates in the artistic expression of the main heroine’s fate in the novel “Evpraksiya” by Pavlo Zagrebelny. The peculiarities of the realization of the mane antagonisms (like “several/other”, “nature/city”) and their functions in the connection with the opposition “freedom/captivity” are analyzed. The problem of the conceptuality of space factors in the expression of the heroine’s world-reception individuality, her inner world (sky, falcon, stone, castle, tower and others) is investigated. The particularities of the psychological and emotional meaning of space characteristics of the heroine’s existence were also in the focus of the author’s attention.

Key words: space, space coordinates, dichotomу, concept, plot, landscape, symbol, archetype, opposition. © Заверталюк Н.І., 2015.Телефон для довідок (з 9.00 до 16.00 в робочі дні):

(056) 374 98 72 ; +38 (066) 175-16-99

e-mail: kafedra_uul@i.ua


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.